Вода

Нивоата на реките во рамки на просекот за мај

Според Управата за хидрометеоролошки работи, исклучок прават реката Вардар кај Јегуновце, Пчиња кај Катлановска Бања, Бабуна кај Богомила и Брегалница кај Штип, каде нивото на водата е над просекот за овој месец.

Водостоите на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро не отстапуваат значително.

Тагови

Поврзани вести